FÖRENINGENS STADGAR

Stadgar för föreningen  Mothers in Residence (MiR)

§ 1

FÖRENINGENS NAMN OCH KARAKTÄR.

Föreningens namn är: “Mothers in Residence”. 

Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. 

En förening som vill främja yrkesverksamma konstnärer/konsthantverkare/ordkonstnärer/kreatörer/musiker som är mödrar.

Mothers in Residence verkar för konstnärens villkor och värde samt mot gratisarbete inom kulturen.

§ 2. HEMVIST:

Föreningens hemvist är Göteborg.

§ 3

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL:

Att: skapa ett nytt nätverk som tillvaratar intressen för yrkesverksamma konstnärer/kreatörer, vad gäller möjligheten att fortsatt verka med förutsättningen som konstnär även som mamma. 

Att: vidareutveckla och understödja med ett positivt fokus till tillståndet som förälder och konstnär för en jämlik effekt inom konstnärskapet. 

Att: sträva efter att vara tillgängliga med både information och mer konstnärlig verksamhet, att nå ut med kreativ produktivitet. 

Att verka för tillgång till ett nätverk, lokalt konstnärsresidens i hemstaden som innefattar samarbeten med andra konstnärsföreningar, offentliga kulturinstitutioner och projekt som jobbar för att aktualisera portfolio/verksamhet efter en mammaledighet.

Att: verka för samarbeten inom hela Sverige/Norden och även internationellt.

§ 4

STYRELSEN:

Består av minst fem ledamöter.

Ledamöter väljs på ett och två år.

Firmatecknare väljs som enskild, förslagsvis personen som är ordförande eller kassör.

Styrelsen är beslutande när ordförande och en majoritet av ledamöter är närvarande. 

Vill någon frångå sin post före sin tid sker nyval vid nästa medlemsmöte.

Vid lika rösttal är ordförandes röst utslagsgivande. 

Alla ansökningar och aktiviteter under föreningens namn ska godkännas av styrelsen

§ 5

ÅRSMÖTE:

Föreningens årsmöte kallas före Januari månads utgång. 

Kallelse med dagordningen till årsmöte sker senast 14 dagar före utsatt tid

 • Vid årsmöten fattas beslut om val om styrelsen, ev. omval, ekonomi.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen (Revisors rapport)
 • Verksamhetsplan
 • Redovisning och godkännande av förra årets verksamhetsberättelse.

§ 6

EKONOMI:

Ekonomisk ersättning kan utbetalas för arbete/projekt/konsultarbete som utförs för föreningens uppbyggnad och utveckling genom godkännande av styrelsen, eller av sökta projektbaserade medel för dessa specifika uppgifter.

 • Årsavgiften för medlemskap är 250 kronor.

§  7

VERKSAMHETSÅR:

 Föreningens verksamhetsår löper från Januari till Januari året därpå.

§ 6

MEDLEMSKAP:

Medlemskapen gäller från Januari-Januari. Vid inbetalt medlemskap sent i året ingår medlemskapet till nästa år.

*Genom medlemskapet finns även möjlighet att använda KKV Göteborgs verkstäder genom MiRs organisationsmedlemskap. Tillträde till verkstäderna kräver att du blir godkänd av de ansvariga på den verkstan, och kunskapskraven varierar mellan verkstäderna; vill du veta mer så kontakta respektive verkstadsansvarig.

Här är länken till access ansökan

Det är viktigt att du ansöker med bevis på din kunskap i respektive verkstad med till exempel bilder/utbildningscertifikat för att du ska blir godkänd enligt KKVs kriterier.

Vill du ha mer information om hur organisationsmedlemskapet fungerar klicka här 

 • Organisationsmedlemskap som till exempelvis med KKV, tar var medlem sitt personliga ansvar att se över egen olycksfall/hem/försäkring

§ 7

ANSVAR/KONSTNÄRLIG INTEGRITITET:

För föreningens trygghet är det viktigt att varje medlem tar sitt personliga ansvar angående integritet av konstnärligt uttryck och idéer. 

Allt arbete för föreningen är ideellt, men vill någon/några medlemmar utveckla en del av föreningen kan dessa medel ansökas om för specifikt innehåll, med godkännande av styrelse angående projekt i föreningens namn.

Varje enskild medlem är personligt ansvarig för eventuella skador som kan uppstå vid verksamhetens aktivitet.

§ 8

UTESLUTNING:

Om föreningen anser att medlem uppenbarligen har misskött och misskrediterat föreningen, kan uteslutning ske. 

Utesluten medlem har förverkat sin avgift och rätten att ingå/arbeta under projekt inom föreningens namn. Har någon misskött sitt residens kan den bli återbetalningsskyldig för periodens ateljé-hyra.

§ 9

FÖRENINGENS UPPLÖSNING:

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. 

Vid upplösningsbeslut ska föreningen betala föreningens skulder, sälja inventarier och andra tillgångar.

Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning.

§ 10

STADGEÄNDRING

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

§ 11

AKTIVITETER:

 • Medlemmar som vill kan starta och ingå i egna ideella tillfälliga grupper inom föreningen för konstnärlig utveckling
 • Vid crit-grupp ska någon från föreningen ta ansvaret att fungera som moderator.
 • Vid aktivitet som utförts för föreningen av medlemmar kan ingen personlig ersättning ges från föreningen utan isåfall via medel som inskaffats för dessa specifika ändamål, exempelvis sökta projektpengar för det specifika ändamålet.
 •  Inför projekt, eller i samarbeten som kräver att en person i styrelsen lägger mer än ex. två timmar (eller annat enligt överenskommelse) i veckan ideellt måste den person fakturera ut en styrelseavgift på en lagd avgift, ex. 975 kr per timme F-skatt.
 • Vill någon ansöka om projektmedel till egna projekt kan dessa göras via föreningen med styrelsens godkännande. Föreningen tar 15% av den totala summan i administrativ avgift. Ett avtal uppförs då den som söker medel tar personlig ansvar över projektbudget och utförande.

*MiR är en förening för konstnärer/hantverkare/kreatörer som blivit/är mammor. Vi vill skapa en ny plattform som kan verka mer jämlik inom konstuttrycken. Vårt mål är att skapa egna event eller ett residensprogram för att aktualisera portfolion, starta nytt projekt, lära nya tekniker osv samt knyta nya kontakter. 

Alla är välkomna att gå med i föreningen Mothers in Residence.